Shada Jenkins.

Hair Stylist.

Location: London

Email: hair@shadajenkins.com