Shamara Roper.

Hair Stylist.

Portfolio.

Location: London

Email: shamararoper@gmail.com